Over

Kwaliteitsysteem

Kwaliteitsregisters
Alle onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG- en KRF NL register.

BIG staat voor ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van in dit geval de fysiotherapeut volgens de Wet-BIG van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De BIG-registratie geeft u de zekerheid dat onze therapeuten voldoen aan de door het Ministerie gestelde voorwaarden om u zelfstandig te mogen behandelen als fysiotherapeut. Meer informatie over de BIG-registratie vind je op www.bigregister.nl .

KRF NL staat voor Kwaliteitsregister Fystiotherapie NL. Opgenomen zijn in dit register betekent dat onze fysiotherapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Kortweg betekent dit dat de fysiotherapeuten bevoegd en bekwaam zijn om het vak van fysiotherapeut te mogen uitoefenen. Meer informatie over het KRF NL vind je op www.kngf.nl/krf .

Privacy waarborg
In ons protocol staat vastgelegd hoe de patiëntengegevens worden beheerd en hoe het inzagerecht in dossiers is geregeld. Deze regels zijn ontleend aan de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, conform de Privacywetgeving Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). In deze wet is vastgelegd hoe persoonsgegevens moeten worden verwerkt en welke gegevens wel/niet moeten worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook zaken als het omgaan met bijzondere gegevens, de informatieplicht en de mogelijkheden tot zelfregulering komen aan bod. Uw fysiotherapeut licht u graag toe hoe hij uw gegevens en privacy waarborgt.

Klachtenprocedure
Alles in de fysiotherapiepraktijk is erop gericht om u uitmuntende dienstverlening te leveren. Mocht het zo zijn, dat u niet tevreden bent over welk aspect van de behandeling dan ook, dan geeft ons protocol aan hoe onze fysiotherapeuten handelen. De regels in het protocol richten zich op een rechtvaardige en efficiënte klachtenafhandeling. Daarnaast zien wij elke klacht als kans om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Elke klacht wordt geregistreerd en besproken in het praktijkoverleg. De praktijkhouder bepaalt welke actie(s) wordt/worden ondernomen en welke tijd daarvoor nodig is. U wordt daarover geïnformeerd. Na het uitvoeren van de afgesproken actie(s) vindt een tevredenheidscontrole plaats. Als de klacht naar tevredenheid is opgelost, wordt de klacht als afgehandeld geregistreerd.

Mocht u als patiënt niet tevreden zijn over de manier waarop onze praktijk reageert op een klacht, dan staat het je vrij om daarover een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Fysiotherapie van het KNGF. Deze commissie beoordeelt uw klacht en kan helpen bij bemiddeling. Ook kan de commissie kan de fysiotherapeut vrijblijvende aanbevelingen geven. Wilt u echter dat uw klacht leidt tot maatregelen of zelfs dat een fysiotherapeut een berisping moet krijgen, dan kun u zich richten tot de Commissie van Toezicht of het Regionaal Tuchtcollege.

De fysiotherapeut geeft u graag foldermateriaal mee waarin deze procedures nader worden uitgewerkt. Vraag ernaar bij uw bezoek aan de praktijk.

Evaluatie dienstverlening
Tijdens uw behandeltraject vraagt de fysiotherapeut u of u aan het einde daarvan wilt meewerken aan een tevredenheidsonderzoek. Wanneer u daarmee instemt, ontvangt u automatisch per e-mail een vragenlijst. Deze Fysio Prestatie Monitor helpt ons de dienstverlening verder te verbeteren, op basis van uw mening en ervaring. Kijk voor meer informatie op www.fysiomonitor.nl