Algemene voorwaarden

Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Rechten in de zorg
U heeft een aantal rechten als u zorg ontvangt, bijvoorbeeld het recht op informatie. Ook mag een zorgverlener of arts u niet behandelen zonder uw toestemming.

Recht op informatie over gezondheid en behandeling
Als patiënt heeft u recht op duidelijke informatie. U kunt pas een weloverwogen beslissing nemen als de arts u informeert over bijvoorbeeld:

 • de behandelingen die nodig zijn en de eventuele risico’s;
 • de mogelijke andere oplossingen voor uw gezondheidsprobleem.

Kinderen onder de 12 jaar mogen geen eigen beslissing nemen over een behandeling. De arts informeert dan de wettelijke vertegenwoordigers. Dit zijn meestal de ouders/verzorgers, een gemachtigde of een mentor. Vanaf 12 jaar krijgen zowel patiënt als ouders/verzorgers informatie over behandeling. Vanaf 16 jaar krijgen patiënten de informatie van de arts zelf.

Toestemming patiënt voor behandeling
Een hulpverlener heeft uw toestemming nodig om u te kunnen behandelen. Behalve als het om een noodsituatie gaat en de hulpverlener niet op de hoogte is van uw wensen.

Kinderen mogen zelf beslissen over hun behandeling als zij daarvoor oud genoeg zijn.

Uw rechten zijn vastgelegd in afdeling 5 van Titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Dit heet ook wel de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet gaat in de toekomst veranderen.


Recht op bescherming medisch dossier en privacy
Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

De plichten van de praktijk
Fysio Team Renkum is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Fysio Team Renkum hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.
Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).  

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Fysio Team Renkum hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Fysio Team Renkum en u als patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken en op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt.

U kunt deze algemene voorwaarden raadplegen op de website en in de wachtkamer van Fysio Team Renkum.

Fysio Team Renkum is gerechtigd, als daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING BEHANDELOVEREENKOMST
Als u te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, zal de behandelaar een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan. De behandelovereenkomst wordt aangegaan doordat u instemt met een intake/onderzoek en het opstellen van het behandelprogramma.

Kan de behandelaar de behandelovereenkomst niet aangaan, dan zal hij u de reden uiteenzetten en u adviseren bij het vinden van mogelijk andere passende zorg.

ARTIKEL 3. PRIVACY
De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Ook is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens. Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens (AVG) van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in ons privacy statement vastgelegd. Deze kunt u vinden op onze website en in onze wachtkamer.

ARTIKEL 4. ARCHIVERING
Het tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening gevormde dossier zal gedurende tenminste 20 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaard worden.

De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.

Met het verstrijken van de genoemde termijnen, is Fysio Team Renkum gerechtigd om het dossier te vernietigen.

U heeft als patiënt recht op inzage en afschrift van de gegevens binnen redelijke termijn, tenzij het belang van derden hierdoor onevenredig wordt geschaad.

ARTIKEL 5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Het is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan door of namens Fysio Team Renkum geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

ARTIKEL 6. KWALITEIT
De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle Behandelaars binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het BIG-register.
Binnen onze praktijk vindt er een doorlopend onafhankelijk kwaliteitsonderzoek naar onze geleverde zorg plaats, deze wordt uitgevoerd door Qualiview. Wanneer de behandeling beëindigd wordt, krijgt u (als u daar toestemming voor heeft gegeven) per mail een uitnodiging om ons te beoordelen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Deze gegevens worden om de volgende redenen geïnventariseerd:
– Voor onszelf; om op deze manier onze praktijk en zorg te verbeteren
– Voor de zorgverzekeraar; deze gebruikt uw beoordeling voor het afsluiten van nieuwe 
   contracten met ons.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID
Fysio Team Renkum is niet aansprakelijk voor:

 • Schade, verlies of diefstal van uw eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.
 • Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn.
 • Uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, als die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan.
 • Eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Fysio Team Renkum strekken ook ten gunste van werknemers en waarnemers van Fysio Team Renkum.

ARTIKEL 8. DE BEHANDELING
Onze praktijk is toegankelijk met en zonder verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist.

De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.

Neem bij uw aanmelding of uw eerste afspraak in onze praktijk altijd een geldig identiteitsbewijs mee en toon deze aan de secretaresse of therapeut.

Wij vragen u een eigen badlaken mee te nemen naar de behandeling voor op de behandelbank, dit i.v.m. de hygiëne.

Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Om het optimale effect uit de behandeling te kunnen halen, is het noodzakelijk dat de patiënt medewerking verleent en de behandelaar voorziet van alle informatie over de (medische) achtergrond van de klachten.

Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over uw ongemakken die u thuis, op het werk of tijdens het bewegen ondervindt. Deze informatie geeft ons inzicht in uw aandoening/problemen. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn.

Probeer de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen serieus te nemen en op te volgen.

Als de patiënt dat wenst, kan beëindiging van de behandeling te allen tijde geschieden. De behandelaar zal dan als het mogelijk is, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere hulpverlener.

Onze praktijk behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van onze beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.  

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. U kunt ons altijd telefonisch, via e-mail, whatsapp en chat bereiken. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd zijn, zullen in rekening worden gebracht.

De door Fysio Team Renkum afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geleidelijke compensatie.

Bij behandeling na een verwijzing zal het behandeltraject aan het einde worden afgesloten door een eindrapportage naar de verwijzer. Deze zal per e-mail (via een beveiligde internetverbinding) verzonden worden.

Voor een second opinion is het altijd mogelijk om een onafhankelijk advies in te winnen bij een van de collega’s binnen Fysio Team Renkum. Dit zal altijd in overleg gaan met de behandelend therapeut en patiënt.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer etc.) op te volgen.

ARTIKEL 9. VERGOEDING VAN BEHANDELINGEN
Behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, declareren wij rechtstreeks. U ontvangt dan geen nota. Is dit niet het geval dan ontvangt u van ons een nota. Ook de behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht.

In de volgende situaties vindt er vergoeding plaats vanuit de basisverzekering:

 • Kinderen tot 18 jaar zonder chronische indicatie maximaal 18 behandelingen, eventueel aangevuld met het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering.
 • Chronische aandoeningen voorkomend op de door de overheid vastgestelde “Chronische lijst”. De eerste 20 behandelingen worden, nadat het eigen risico is betaald, mogelijk vergoed. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering of is deze niet toereikend dan dient u deze behandelingen zelf te betalen en ontvangt u van ons een nota. Vanaf de 21ste behandeling vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.

  Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar. Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij uw fysiotherapeut.

 • Zie voor andere uitzonderingen (zoals COPD, artrose, COVID, etc.) uw polisvoorwaarden. 

ARTIKEL 10. BETALINGSVOORWAARDEN
Fysio Team Renkum heeft zorgovereenkomsten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie gaat de declaratie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Als u niet voldoende aanvullend verzekerd bent en dus meer behandelingen heeft gehad dan door de verzekeraar wordt vergoed, krijgt u alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd.

Als u geen aanvullende verzekering heeft dan ontvangt u van ons een factuur.
De tarieven die worden gehanteerd staan beschreven op onze tarievenlijst. Deze kunt u vinden op onze website en in de wachtkamer.

Fysio Team Renkum houdt zich het recht voor om zijn jaarlijks de tarieven te wijzigen.

U blijft zelf verantwoordelijk voor de dekking van de geleverde therapie.

De kosten van de behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.

Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:

 • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd zijn, zullen in rekening worden gebracht.
 • Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zal een herinneringsnota verstuurd worden. Bij een tweede verzuim staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

ARTIKEL 11. BEJEGENING
Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd.

 • De werkwijze voor de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient u dit onmiddellijk aan te geven.
 • Als er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of u behandeld kan worden.  
 • Als u er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstraining zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan u gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, eventuele begeleiders en patiënt dienen zich tegenover elkaar en tegenover andere cliënten respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met u en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of de behandeling zal worden beëindigd.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Als u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

ARTIKEL 12. KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING.
In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) heeft onze beroepsorganisatie, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), een klachtenregeling ingesteld. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met het secretariaat van Fysio Team Renkum.

Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden.  

Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het KNGF is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Fysio Team Renkum neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF, die voldoet aan de wet klachtenregeling Cliëntenzorgsector.

Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

 • De Geschillencommissie van het KNGF.
 • De Commissie van Toezicht van het KNGF.
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties:

 • Ledenadvies KNGF, Postbus 248. 3800 AE Amersfoort, telefoonnummer: 033-4672929
 • defysiotherapeut.com
 • Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, telefoonnummer:
  030-2661661