Algemene voorwaarden

Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Rechten in de zorg
U heeft een aantal rechten als u zorg ontvangt, bijvoorbeeld het recht op informatie. Ook mag een zorgverlener of arts u niet behandelen zonder uw toestemming.

Recht op informatie over gezondheid en behandeling
Als patiënt heeft u recht op duidelijke informatie. U kunt pas een weloverwogen beslissing nemen als de arts u informeert over bijvoorbeeld:

 • de behandelingen die nodig zijn en de eventuele risico’s;
 • de mogelijke andere oplossingen voor uw gezondheidsprobleem.

Kinderen onder de 12 jaar mogen geen eigen beslissing nemen over een behandeling. De arts informeert dan de wettelijke vertegenwoordigers. Dit zijn meestal de ouders/verzorgers, een gemachtigde of een mentor. Vanaf 12 jaar krijgen zowel patiënt als ouders/verzorgers informatie over behandeling. Vanaf 16 jaar krijgen patiënten de informatie van de arts zelf.

Toestemming patiënt voor behandeling
Een hulpverlener heeft uw toestemming nodig om u te kunnen behandelen. Behalve als het om een noodsituatie gaat en de hulpverlener niet op de hoogte is van uw wensen.

Kinderen mogen zelf beslissen over hun behandeling als zij daarvoor oud genoeg zijn.

Uw rechten zijn vastgelegd in afdeling 5 van Titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Dit heet ook wel de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet gaat in de toekomst veranderen.

Recht op bescherming medisch dossier en privacy

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

De plichten van de praktijk
Fysio Team Renkum is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Fysio Team Renkum hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.
Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).  

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Fysio Team Renkum hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Algemene voorwaarden

Personal training

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Fysio Team Renkum: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Fysio Team Renkum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62252305;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Fysio Team Renkum en de klant;
c. klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Fysio Team Renkum;
d. training: de personal trainingssessie die door Fysio Team Renkum wordt verzorgd;
e. personal trainer: de natuurlijke persoon die namens Fysio Team Renkum de training geeft.

Artikel 2. Algemeen
2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Personal Training overeenkomst tussen Fysio Team Renkum en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Als van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.4. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Fysio Team Renkum vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes van Fysio Team Renkum binden Fysio Team Renkum niet.
3.4. Vermelde tarieven zijn inclusief BTW.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het inschrijfformulier heeft ingevuld, ondertekend en aan Fysio Team Renkum heeft geretourneerd.

Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden
5.1. De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:
a. De sessies moeten binnen de looptijd van 3, 6 of 12 maanden opgemaakt worden.
b. In overleg kan bij ziekte/blessures/vakantie de looptijd opgeschoven worden. Dit is altijd ter beoordeling van Fysio Team Renkum en zal per individuele situatie bepaald worden.
c. Er kan maximaal 1 sessie per week ingehaald worden.
d. Annuleren kan tot 24 uur van tevoren, de sessie kan dan in overleg op een ander tijdstip ingehaald worden, mits er een geschikt moment gevonden kan worden.
e. Sessies die binnen 24 uur van tevoren worden geannuleerd, kunnen niet ingehaald worden en zijn voor rekening van de klant.

5.2. Annulering kan op de volgende wijzen geschieden:
a. Via een telefoongesprek;
b. Via een whatsapp bericht;
c. Via een e-mail bericht.  

Artikel 6. Annulering van een training door Fysio Team Renkum

6.1. Bij vakantie of ziekte van de personal trainer schuiven de trainingen op. In het geval dat de klant een pakket van 3, 6 of 12 maanden afneemt, wordt de looptijd van het pakket verlengd met de tijd dat de personal trainer op vakantie of ziek is.
6.2. Is de personal trainer ziek, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk via een telefoongesprek, email- of Whatsapp bericht in kennis gesteld. 

Artikel 7. Feestdagen

7.1. Op de officieel erkende feestdagen worden door Fysio Team Renkum geen trainingen gegeven.
7.2. Trainingen die normaliter op een van de dagen genoemd in artikel 7.1 zouden plaatsvinden kunnen ingehaald of doorgeschoven worden.   

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

8.1. Fysio Team Renkum is gehouden haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen en met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Fysio Team Renkum garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de inzet van de klant.
8.2. Fysio Team Renkum bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.   

Artikel 9. Verplichtingen van de klant

9.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Fysio Team Renkum aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
9.2. De gegevens en informatie die de klant aan Fysio Team Renkum verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.
9.3. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Fysio Team Renkum onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
9.4. De klant is gehouden Fysio Team Renkum onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
9.5. Tijdens de training dient de klant geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.
9.6. De klant is verplicht gedurende de training de aanwijzingen van Fysio Team Renkum op te volgen.
9.7. De klant dient gezondheidsklachten voor aanvang van de training te melden aan Fysio Team Renkum.
9.8. De klant verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de training te volgen en de instructies van Fysio Team Renkum op te volgen. Indien de klant hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts te raadplegen alvorens hij de training gaat volgen.
9.9. De klant dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
9.10. Als de klant zich niet geschikt acht voor de training, dan dient de klant dat direct aan Fysio Team Renkum te melden.

9.11. De klant is zich ervan bewust dat door het volgen van de training blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Fysio Team Renkum.
9.12. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan.
9.13. Als de klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is Fysio Team Renkum bevoegd de training te staken. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Fysio Team Renkum op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 10. Betaling

10.1. Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorende bij het gekozen type lidmaatschap. Betaling van abonnementen wordt voldaan via automatische incasso, op factuurbasis of contant.
10.2. De abonnementskosten worden via automatisch incasso begin van de maand voorafgaand aan de maand van de rekening afgeschreven. Mocht u geen gebruik willen maken van de automatische incasso, zullen wij u vooraf, uiterlijk 1 week voor het einde van de maand, een factuur toesturen. Wij verwachten het geld voor de eerste dag van de maand op de rekening van Fysio Team Renkum. Mocht u in de maand dat u betaald heeft een training missen of een training extra volgen, dan wordt dit verrekend met de volgende maand.
10.3. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Fysio Team Renkum schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te voldoen.
10.4. Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is Fysio Team Renkum gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Verder is Fysio Team Renkum bevoegd om uw deelname aan Personal Training-sessies te weigeren.
10.5. Als u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Fysio Team Renkum bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 11. Ontbinding en opschorting
11.1. Fysio Team Renkum is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, als de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
11.2. Voorts is Fysio Team Renkum bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Fysio Team Renkum kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13.2;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.
12.2. Fysio Team Renkum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fysio Team Renkum is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training geschiedt geheel op eigen risico. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. Fysio Team Renkum kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of die is ontstaan door het opvolgen van de door Fysio Team Renkum gegeven trainingsadviezen of instructies. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening van de klant.
12.4. De klant dient zich te allen tijde te gedragen in overeenstemming met de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Fysio Team Renkum. Als de klant weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de klant verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
12.5. Fysio Team Renkum kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant op het terrein waar de training plaatsvindt.
12.6. Voor elke overeenkomst geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting aan de kant van Fysio Team Renkum. Fysio Team Renkum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de klant niet behalen van een bepaald gewenst resultaat.
12.7. Fysio Team Renkum aanvaardt geen aansprakelijkheid richting de klant voor indirecte- of gevolgschade.
12.8. Indien Fysio Team Renkum aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fysio Team Renkum beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Fysio Team Renkum gedane uitkering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Fysio Team Renkum beperkt tot het bedrag dat de klant aan Fysio Team Renkum betaald heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13. Overmacht
13.1. Fysio Team Renkum is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de personal trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, en ook iedere andere situatie waarop Fysio Team Renkum geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
14.2. Fysio Team Renkum verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen ontwikkeld door Fysio Team Renkum blijven bij Fysio Team Renkum berusten.
15.2. Het is zonder voorafgaande toestemming van Fysio Team Renkum niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2. Alle geschillen tussen de klant en Fysio Team Renkum zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Fysio Team Renkum gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Fysio Team Renkum zich schriftelijk richting de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Algemene (betalings) voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Fysio Team Renkum en u als patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken en op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt.

U kunt deze algemene voorwaarden raadplegen op de website en in de wachtkamer van Fysio Team Renkum.

Fysio Team Renkum is gerechtigd, als daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING BEHANDELOVEREENKOMST
Als u te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, zal de behandelaar een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan. De behandelovereenkomst wordt aangegaan doordat u instemt met een intake/onderzoek en het opstellen van het behandelprogramma.

Kan de behandelaar de behandelovereenkomst niet aangaan, dan zal hij u de reden uiteenzetten en u adviseren bij het vinden van mogelijk andere passende zorg.

ARTIKEL 3. PRIVACY
De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Ook is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens. Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens (AVG) van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in ons privacy statement vastgelegd. Deze kunt u vinden op onze website en in onze wachtkamer.

ARTIKEL 4. ARCHIVERING
Het tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening gevormde dossier zal gedurende tenminste 20 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaard worden.

De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.

Met het verstrijken van de genoemde termijnen, is Fysio Team Renkum gerechtigd om het dossier te vernietigen.

U heeft als patiënt recht op inzage en afschrift van de gegevens binnen redelijke termijn, tenzij het belang van derden hierdoor onevenredig wordt geschaad.

ARTIKEL 5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Het is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan door of namens Fysio Team Renkum geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

ARTIKEL 6. KWALITEIT
De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle Behandelaars binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het BIG-register.
Binnen onze praktijk vindt er een doorlopend onafhankelijk kwaliteitsonderzoek naar onze geleverde zorg plaats, deze wordt uitgevoerd door Qualiview. Wanneer de behandeling beëindigd wordt, krijgt u (als u daar toestemming voor heeft gegeven) per mail een uitnodiging om ons te beoordelen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Deze gegevens worden om de volgende redenen geïnventariseerd:
– Voor onszelf; om op deze manier onze praktijk en zorg te verbeteren
– Voor de zorgverzekeraar; deze gebruikt uw beoordeling voor het afsluiten van nieuwe 
   contracten met ons.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID
Fysio Team Renkum is niet aansprakelijk voor:

 • Schade, verlies of diefstal van uw eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.
 • Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn.
 • Uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, als die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan.
 • Eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Fysio Team Renkum strekken ook ten gunste van werknemers en waarnemers van Fysio Team Renkum.

ARTIKEL 8. DE BEHANDELING
Onze praktijk is toegankelijk met en zonder verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist.

De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.

Neem bij uw aanmelding of uw eerste afspraak in onze praktijk altijd een geldig identiteitsbewijs mee en toon deze aan de secretaresse of therapeut.

Wij vragen u een eigen badlaken mee te nemen naar de behandeling voor op de behandelbank, dit i.v.m. de hygiëne.

Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Om het optimale effect uit de behandeling te kunnen halen, is het noodzakelijk dat de patiënt medewerking verleent en de behandelaar voorziet van alle informatie over de (medische) achtergrond van de klachten.

Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over uw ongemakken die u thuis, op het werk of tijdens het bewegen ondervindt. Deze informatie geeft ons inzicht in uw aandoening/problemen. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn.

Probeer de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen serieus te nemen en op te volgen.

Als de patiënt dat wenst, kan beëindiging van de behandeling te allen tijde geschieden. De behandelaar zal dan als het mogelijk is, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere hulpverlener.

Onze praktijk behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van onze beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.  

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. U kunt ons altijd telefonisch, via e-mail, whatsapp en chat bereiken. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd zijn, zullen in rekening worden gebracht.

De door Fysio Team Renkum afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geleidelijke compensatie.

Bij behandeling na een verwijzing zal het behandeltraject aan het einde worden afgesloten door een eindrapportage naar de verwijzer. Deze zal per e-mail (via een beveiligde internetverbinding) verzonden worden.

Voor een second opinion is het altijd mogelijk om een onafhankelijk advies in te winnen bij een van de collega’s binnen Fysio Team Renkum. Dit zal altijd in overleg gaan met de behandelend therapeut en patiënt.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer etc.) op te volgen.

ARTIKEL 9. VERGOEDING VAN BEHANDELINGEN
Behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, declareren wij rechtstreeks. U ontvangt dan geen nota. Is dit niet het geval dan ontvangt u van ons een nota. Ook de behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht.

In de volgende situaties vindt er vergoeding plaats vanuit de basisverzekering:

 • Kinderen tot 18 jaar zonder chronische indicatie maximaal 18 behandelingen, eventueel aangevuld met het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering.
 • Chronische aandoeningen voorkomend op de door de overheid vastgestelde “Chronische lijst”. De eerste 20 behandelingen worden, nadat het eigen risico is betaald, mogelijk vergoed. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering of is deze niet toereikend dan dient u deze behandelingen zelf te betalen en ontvangt u van ons een nota. Vanaf de 21ste behandeling vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.

  Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar. Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij uw fysiotherapeut.

 • Zie voor andere uitzonderingen (zoals COPD, artrose, COVID, etc.) uw polisvoorwaarden. 

ARTIKEL 10. BETALINGSVOORWAARDEN
Fysio Team Renkum heeft zorgovereenkomsten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie gaat de declaratie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Als u niet voldoende aanvullend verzekerd bent en dus meer behandelingen heeft gehad dan door de verzekeraar wordt vergoed, krijgt u alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd.

Als u geen aanvullende verzekering heeft dan ontvangt u van ons een factuur.
De tarieven die worden gehanteerd staan beschreven op onze tarievenlijst. Deze kunt u vinden op onze website en in de wachtkamer.

Fysio Team Renkum houdt zich het recht voor om zijn jaarlijks de tarieven te wijzigen.

U blijft zelf verantwoordelijk voor de dekking van de geleverde therapie.

De kosten van de behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.

Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:

 • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd zijn, zullen in rekening worden gebracht.
 • Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zal een herinneringsnota verstuurd worden. Bij een tweede verzuim staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

ARTIKEL 11. BEJEGENING
Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd.

 • De werkwijze voor de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient u dit onmiddellijk aan te geven.
 • Als er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of u behandeld kan worden.  
 • Als u er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstraining zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan u gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, eventuele begeleiders en patiënt dienen zich tegenover elkaar en tegenover andere cliënten respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met u en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of de behandeling zal worden beëindigd.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Als u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

ARTIKEL 12. KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING.
In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) heeft onze beroepsorganisatie, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), een klachtenregeling ingesteld. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met het secretariaat van Fysio Team Renkum.

Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden.  

Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het KNGF is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Fysio Team Renkum neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF, die voldoet aan de wet klachtenregeling Cliëntenzorgsector.

Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

 • De Klachtencommissie van het KNGF.
 • De Commissie van Toezicht van het KNGF.
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties:

 • Ledenadvies KNGF, Postbus 248. 3800 AE Amersfoort, telefoonnummer: 4672929 of defysiotherapeut.com
 • Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, telefoonnummer:
  030-2661661

Klachten- en geschilregeling

In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) heeft onze beroepsorganisatie, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), een klachtenregeling ingesteld. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met het secretariaat van Fysio Team Renkum.

Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden.

 

Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het KNGF is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Fysio Team Renkum neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF, die voldoet aan de wet klachtenregeling Cliëntenzorgsector.

Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

 • De Klachtencommissie van het KNGF.
 • De Commissie van Toezicht van het KNGF.
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties:

 • Ledenadvies KNGF, Postbus 248. 3800 AE Amersfoort, telefoonnummer: 4672929 of defysiotherapeut.com
 • Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, telefoonnummer: 030-2661661