i

BETALINGSVOORWAARDEN

Met verreweg de meeste zorgverzekeraars in Nederland hebben wij zorgovereenkomsten afgesloten, waardoor wij rechtstreeks de behandelingen fysiotherapie kunnen declareren. Zelf bent u verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering die de fysiotherapeutische behandelingen vergoedt. In uitzonderingsgevallen kan het echter zo zijn dat wij, afhankelijk van de manier waarop u bent verzekerd, uw behandelingen niet (meer) rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening kunnen brengen. In dat geval ontvangt u rechtstreeks van ons een rekening voor de behandelingen. Krijgt u rechtstreeks een rekening van ons, dan verzoeken wij u deze binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen. Betaalt u niet binnen deze termijn, dan kunnen wij de vordering uit handen geven. De eventueel met de incasso gemoeide kosten komen voor uw rekening, evenals de wettelijke rente over de tijd dat u in verzuim bent. Onze tarieven en betalingsvoorwaarden vindt u in onze wachtruimte en op onze website. Indien u niet zeker bent of uw ziektekosten-verzekering uw behandelingen wel (volledig) vergoedt, kunt u uw therapeut vragen om dit na te zien of zelf direct contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Voor de betaling gelden de volgende betalingsvoorwaarden: 
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

2. De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.

3. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd zijn, zullen in rekening worden gebracht.

4. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere kennisgeving incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

6. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.